Harald skaber fordele for dig og din klinik

Oftest stillede spørgsmål

Finansieringen af Harald er et centralt spørgsmål. Alle deltagende klinikker er ejet af Harald, så i etableringsfasen skal købet af adskillige klinikker finansieres.

Harald er et langsigtet erhvervsprojekt. Om 100 år består Harald stadig, og hviler i sig selv med omkring 50-70 klinikker på tværs af landet. Kommende partnere vil nyde godt af vores initiativ i dag. Derfor er opkøbet af goodwill finansieret med stående lån, der ikke afdrages. Ved indtræden i Harald får man udbetalt klinikkens værdi inklusiv inventar, fraregnet 35% af goodwill, som bliver stående i fællesskabet som soliditet. Når man forlader Harald, får man selvfølgelig sin andel af den opsparede kapital tilbage. Den nye partner indskyder en tilsvarende sum, hvilket vil være det samlede likviditetskarv til nye partnere. Der afdrages på inventarlånene på den enkelte klinik, i takt med at inventaret nedslides. For eksempel betales en ny unit over 15 år, mens en pc betales over 5.

Ja og nej. Din klinik bliver vurderet og prissat på almindelige markedsvilkår. Harald køber inventar og goodwill. Herefter er din klinik nu blevet en del af Harald Partnerskabet. Til gengæld indtræder du som medejer af hele Harald. Alle partnere er således ejere af klinikkerne i fællesskab.

Vi anbefaler, at dit personlige selskab drives som virksomhedsordning. Hvis man har et ApS behøver man ikke afvikle dette. Men engagementet med Harald ligger bedst forankret i virksomhedsskatteordningen. Vi har fælles bogholderi, og alle pengestrømme løber gennem Haralds centralkonto. Klinikkerne har deres egen kolonne i Haralds regnskab, så du hele tiden har overblikket over klinikkens drift. Samtidig har du mulighed for at sammenligne klinikkernes indbyrdes drift, da du som partner selvfølgelig har fuld adgang til alle lokationers tal. Den daglige arbejdsgang på klinikken fortsætter som før. Der udbetales løbende acontobeløb fra Harald, og balancen mellem Harald og lokationerne nulstilles årligt i forbindelse med årsregnskabet.

Hvis der skal købes nyt inventar til klinikken, betaler Harald for dette. Inventar afskrives i takt med værdiforringelsen, og belaster kun den enkelte lokation. Det kan for nemheds skyld sammenlignes med leasing. Vi har fordelagtige prisaftaler som storkunde, hvilket kommer de enkelte klinikker til gode. Løbende vedligehold af inventar sker i samråd med Harald. Vi ønsker velholdte, præsentable og tidssvarende klinikker.

Det kan alle hvis tilgang til tandlægeerhvervet er foreneligt med Haralds værdigrundlag og økonomiske model. Man forventes at præsentere sig selv overfor Haralds eksisterende partnere. Her vil man skulle dele sine tanker om klinikdrift, og fortælle hvordan man vil kunne bidrage til fællesskabet. Nye partnere optages ved at de eksisterende partnere stemmer for optagelsen.

Du skal forvente at bruge samme regnskabsmodel som de øvrige Harald-klinikker. Vi ønsker desuden, at Harald skal være et stærkt og genkendeligt brand. Haralds design vil derfor skulle indarbejdes som en del af klinikkens profil. Der vil dog være plads til individualisering, og det er vigtigt, at det fortsat er klart, at klinikken grundlæggende er den samme som før optagelsen i Harald-samarbejdet.

Målet er først og fremmest arbejdsglæde. Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab med fokus på dygtighed og ordentlighed. Harald skal være patienternes, tandlægernes og medarbejdernes førstevalg.

Fællesskabets skal udnytte de muligheder, der er for at lette opgaver indenfor driften; administration, kvalitetssikring, generationsskifte, bogføring, analysearbejder, markedsføring, kursusvirksomhed og faglig sparring. Man kan også forestille sig fællesskab om ansættelse af specialister.

Målet er I højere grad det faglige fællesskab end fokus på bundlinjen. Nettoeffekten af partnerskabet skal dog ikke være negativt for de deltagende klinikkers økonomi.

Det er vigtigt for sammenhængskraften og for det faglige fundament, at vi ikke vokser for hurtigt. Dette betyder også, at Harald i starten ikke vil være fuldt udbygget med alle funktioner. Det giver ikke mening at opbygge fuldt sekretariat og økonomiafdeling, før vi har en størrelse, der berettiger dette. Vi vil ikke påføre os selv udgifter, der overstiger gevinsterne. Derfor følger udbygningen af Harald en fast slagplan, og kursusafdeling, fælles IT, HR, bogholderi osv. implementeres løbende i takt med at det giver mening. Vi har et mål om, at vi i 2025 vil have en størrelse som kan understøtte alle funktioner.

Ja. Hvis man ikke lever op til Haralds værdigrundlag og bringer tandlægeerhvervet og vores fælles brand i miskredit kan man miste sit partnerskab. Dette kræver at et flertal af de øvrige partnere stemmer for en eksklusion. Vi er et fællesskab baseret på faglighed og ordentlighed. Lever man ikke op til dette, må vi have muligheden for at ekskludere partnere. Det er også i din interesse som kommende partner, at du har vished for, at du kommer til at indgå i et fællesskab, der værner om fagligheden.

Er din tandlægefaglige fremtid sammen med Harald?

Som partner i Harald bevarer du din integritet, men bliver en del af et større fællesskab. Du får gode kolleger tæt på med alle de fordele det indebærer. I Harald er generationsskiftet nemmere, da nye partnere ikke skal købe sig ind i traditionel forstand.

Store klinikfællesskaber er begyndt at præge den danske tandlægebranche og de administrative byrder har aldrig været større.

Den klassiske lille klinik med få ejere er under pres.

I den situation har vi fundet det naturligt at slå os sammen og skabe et 100% tandlægeejet alternativ. Vi får den fornødne robusthed til at klare os i konkurrencen med de øvrige kædesamarbejder samtidig med at vi får glæden ved at drive tandlægevirksomhed i et stort og givende fællesskab.

Vores samarbejde i Harald er baseret på en fælles værdinorm. Vi ønsker et fællesskab af ansvarlige og ordentlige klinikker. Vi ønsker veldrevne klinikker med fokus på faglighed og respekt for patienterne. Hvis du er interesseret så tag endelig kontakt til os, og lad os fortælle mere.

Harald er en demokratisk sammenslutning. Alle partnere er tandlæger, der har samme indflydelse på fællesskabets beslutninger og ingen eksterne investorer, skal have del i overskuddet.

Procedure for optagelse i Harald

Indledende snak

med nuværende partnere.

Orienteringsmøde

(evt. per telefon) Med hensyn på afklaring af Haralds struktur og fællesskabets krav til kommende partnere

Besøg på klinikken

af repræsentanter fra Harald.

Præsentation

Partneransøgeren præsenterer sin klinik og virksomhedsfilosofi for Tandlægerådet.

Optagelse

Tandlægerådet indstiller ansøgeren til optagelse.

Afstemning

Ansøgeren optages efter afstemning blandt partnerene

Er du interesseret og ønsker at høre mere er du velkommen til at kontakte os på:

81 40 10 10
kontakt@harald.dk

Vi kan også ringe til dig.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakter vi dig gerne. Det er helt uforpligtende.

1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right